TAHIROVIĆ: LOKALNA UPRAVA ROŽAJE NEODRŽIVA

0
954

Koordinator inicijativnog odbora Demokrata Rožaje Senad Tahirović istakao je da lokalna samouprava u Rožajama, nije održiva na duže staze.
-Obimni administrativni aparat ne čini opštinsku organizaciju funkcionalnom, već, naprotiv, stvorio je mnoštvo problema. Neredovna isplata ličnih dohodaka je samo jedna od posledica tog i takvog administrativnog aparata. Bez profesionalizovane i modernizovane administracije ne može biti ni razvijenih i modernih Rožaja. To bi pod­ra­zu­mi­je­va­lo stva­ra­nje kom­pju­te­ri­zo­va­nog pri­jem­nog odje­lje­nja u kom bi se ne­ka do­ku­men­ta mo­gla do­bi­ja­ti i elek­tron­skim pu­tem, dok bi se gra­đa­ni za kom­plek­sni­je pro­ble­me oba­vje­šta­va­li SMS po­ru­kom.Mno­gi gra­do­vi u re­gi­o­nu su već po­če­li s pri­mje­nom Si­ste­ma 48 ko­ji bi omo­gu­ćio gra­đa­ni­ma da uz po­moć sa­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je lak­še oba­vlja­ju dnev­ne oba­ve­ze i po­slo­ve, što bi po­ve­za­lo lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu s lo­kal­nom za­jed­ni­com, is­ta­kao je Ta­hi­ro­vić. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, sa­mo mo­der­na, re­for­mi­sa­na lo­kal­na upra­va mo­že pri­vu­ći in­ve­sti­to­re.
-Sa­mo vi­sok ni­vo otvo­re­no­sti iz­me­đu lo­kal­ne upra­ve i pri­vred­ni­ka, uz ne­po­sre­dan kon­takt s in­ve­sti­to­ri­ma i na­šom di­ja­spo­rom, uz br­zi­nu iz­da­va­nja po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je mo­že od Ro­ža­ja na­pra­vi­ti grad u ko­ji će oni do­la­zi­ti, a ne­će ga za­o­bi­la­zi­ti, kao što je to bio slu­čaj do­sad. De­mo­kra­te sma­tra­ju da je re­cept pri­vred­nog oži­vlja­va­nja gra­da jed­no­sta­van. Mo­ra­te bi­ti po­šte­ni, otvo­re­ni i bez uti­ca­ja pro­cen­tu­al­ne ili kli­jen­te­li­stič­ke po­li­ti­ke. Uz ta­ko spro­ve­de­ne re­for­me, otvo­ri­će­mo grad pre­ma re­gi­ji, i sta­vi­će­mo ga na ma­pu pri­vred­no ak­tiv­nih gra­do­va, ka­zao je Ta­hi­ro­vić.