PRODALI ŠUMU GORNJEG IBRA ZA 43 EURA PO ARU

0
2200
Ejup Nurković

Ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri Gor­njeg Ibra iz Ro­ža­ja sto­pi­ra­li su pre­nos vla­sni­štva 50 hek­ta­ra šum­skog ze­mlji­šta ko­je je Op­šti­na Ro­ža­je na­mje­ra­va­la da pre­ne­se na ime jed­nog od bi­zni­sme­na iz Ro­ža­ja ko­ji ži­vi i ra­di u Nje­mač­koj. Oni op­tu­žu­ju Op­šti­nu da je ku­po­pro­daj­nim ugo­vo­rom o pre­no­su vla­sni­štva šum­skog ze­mlji­šta na­mje­ra­va­la da vra­ti dio du­go­va­nja tom bi­zni­sme­nu ko­ji je 2014. go­di­ne fi­nan­si­rao iz­bor­nu kam­pa­nju Bo­šnjač­ke stran­ke u ovoj op­šti­ni. Pred­sjed­nik NVO „Ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri Gor­njeg Ibra” Sa­dik Kli­men­ta is­ta­kao je da je Op­šti­na ovom ga­star­baj­te­ru pro­da­la ze­mlji­šte i šu­mu u pa­ke­tu, po 43 eura po aru za ukup­no 216.000 eura, što je, ka­ko na­vo­di, is­pod sva­kog mi­ni­mu­ma.
– Op­šti­na je na ovaj na­čin svje­sno ušla u kri­vič­nu zo­nu od­go­vor­no­sti pro­da­ju­ći ze­mlji­šte, ko­je je u vla­sni­štvu Gor­njeg Ibra. Lo­kal­na vlast je pla­ni­ra­la da vra­ti dio du­ga od ukup­no 500.000 eura ko­je du­gu­je Bo­šnjač­ka stran­ka bi­zni­sme­nu iz Nje­mač­ke. Ovaj bi­zni­smen je već bio pre­dao za­htjev da se imo­vi­na pre­ve­de na nje­go­vo ime, ali mi smo, kao ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri Gor­njeg Ibra sa­znav­ši za tu mal­ver­za­ci­ju od­mah od Upra­ve za ne­kret­ni­ne za­tra­ži­li da ospo­ri ovu ku­po­pro­da­ju. Od ove upra­ve smo, kao ak­ci­o­na­ri ko­ji ima­ju 38,8 od­sto ak­ci­ja u Gor­njem Ibru, tra­ži­li da bu­de­mo uče­sni­ci u pro­da­ji ovog ze­mlji­šta ko­je ni­je dio ste­čaj­ne ma­se GIR-a i pri­pa­da na­ma, ka­ko bi tom pro­da­jom na­pla­ti­li ak­ci­je – ka­zao je Kli­men­ta, ko­ji sma­tra da su svi u ni­zu ko­ji su nad­le­žni za pre­nos vla­sni­štva po­me­nu­tog ze­mlji­šta, na­pra­vi­li kri­vič­no dje­lo.
– Ov­dje je ri­ječ o kri­mi­nal­nim rad­nja­ma za ko­je se svi ko­ji su od­go­vor­ni, pra­ve ne­vje­šti. No­tar je dao na­log Upra­vi za ne­kret­ni­ne da se pre­ve­de pred­met­no ze­mlji­šte iako u pred­me­tu ne­ma ma­tič­nog bro­ja pro­dav­ca, što je oba­ve­zu­ju­će. U pred­me­tu je, pak, na­ve­den ma­tič­ni broj Hu­ze­i­ra Nur­ko­vi­ća, ste­čaj­nog uprav­ni­ka GIR-a, ko­ji ni­je ovla­šćen da pro­da­je po­me­nu­to ze­mlji­šte jer ni­je dio ste­čaj­ne ma­se biv­še kom­pa­ni­je, či­me je auto­mat­ski po­či­nio kri­vič­no dje­lo. Lo­kal­na vlast je Nur­ko­vi­ća po­sta­vi­la za di­rek­to­ra jed­nog od svo­jih pred­u­ze­ća ka­ko bi na lak­ši na­čin mo­gla da ma­ni­pu­li­še tu­đom imo­vi­nom i pro­da­ju je u bes­ci­je­nje, a sve u ci­lju raz­du­ži­va­nja par­tij­skih du­go­va­nja, u ovom slu­ča­ju du­go­va Bo­šnjač­ke stran­ke – na­gla­ša­va Kli­men­ta, ko­ji sma­tra da od­go­vor­nost po ovom pi­ta­nju sno­si i dr­ža­va.
– U Cr­noj Go­ri, pa i u Ro­ža­ja­ma sve se svo­di na par­ti­je, za­du­ži­va­nje, za­po­šlja­va­nje po par­tij­skoj li­ni­ji… Lo­kal­na upra­va upo­šlja­va bez kon­tro­le, a dr­žav­ni or­ga­ni ko­ji ima­ju kon­trol­nu funk­ci­ju o sve­mu ću­te – re­kao je Kli­men­ta.
Na­gla­ša­va da je Op­šti­na pro­da­la spor­no ze­mlji­šte i šu­mu po ci­je­ni ko­ju pla­ća­ju kon­ce­si­o­na­ri na šum­ske sor­ti­men­te.
– Ta­kav čin se ne mo­že dru­ga­či­je oka­rak­te­ri­sa­ti već kao čist lo­po­vluk. Ov­dje se či­sto vi­di da je ri­ječ o na­mi­ri­va­nju du­go­va. Me­đu­tim, ak­te­ri ovog či­na se va­ra­ju ako mi­sle da će us­pje­ti da nas pre­va­re jer mi ne­će­mo od­u­sta­ja­ti od na­mje­re da is­tje­ra­mo mak na ko­nac. Zna­mo da na na­še su­do­ve ne mo­že­mo da ra­ču­na­mo, ali će­mo ići do me­đu­na­rod­nog su­da prav­de ne bi li smo te lo­po­ve ko­ji sva­šta ra­de ras­krin­ka­li – ka­že Kli­men­ta, is­ti­ču­ći da su već pre­da­li žal­bu Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, ali da iz tog vla­di­nog re­so­ra još ni­je­su do­bi­li po­vrat­ne in­for­ma­ci­je.
– Vje­ro­vat­no da u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja shva­ta­ju da je na­pra­vljen kri­mi­nal i za­sad se ću­ti. O umi­je­ša­no­sti u ove kri­mi­nal­ne rad­nje naj­bo­lje zna­ju ste­čaj­ni su­di­ja i ste­čaj­ni uprav­nik, kao i Bo­šnjač­ka stran­ka ko­joj oni pri­pa­da­ju – za­klju­ču­je Kli­men­ta.
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić je SMS-om od­ba­cio sve na­vo­de Kli­men­te. On nas je upu­tio da se po ovom pi­ta­nju obra­ti­mo ste­čaj­noj upra­vi ko­ja, ka­ko je na­pi­sao, ima tač­ne po­dat­ke.
– To pi­ta­nje ni­je u nad­le­žno­sti lo­kal­ne upra­ve i pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne – od­go­vo­rio je Nur­ko­vić.

TUŽIOCI NE REAGUJU

Kli­men­ta is­ti­če da im se du­gu­ju po­re­zi na za­ra­de i da su od ste­čaj­ne upra­ve za­tra­ži­li da im se od pro­da­je šum­skog ze­mlji­šta na­mi­re ta du­go­va­nja.
– Ste­čaj­na upra­va nam ospo­ra­va to pra­vo tvr­de­ći da će no­vac na­vod­no upo­tri­je­bi­ti za na­mi­ri­va­nje du­go­va pre­ma po­vje­ri­o­ci­ma. S ob­zi­rom na to da mi ima­mo ve­ze sa svim po­vje­ri­o­ci­ma Gor­njeg Ibra, po­zna­to nam je da ni­ko od njih ni­je do­bio ni cen­ta – ka­že Kli­men­ta, na­gla­ša­va­ju­ći da su im do­pri­no­si upla­ći­va­ni na mi­ni­mal­ce.
– O ovo­me jav­no oba­vje­šta­va­mo tu­ži­la­štvo jer sma­tra­mo da je na­pra­vlje­no kri­vič­no dje­lo, ali ne oče­ku­je­mo da će ODT re­a­go­va­ti ade­kvat­no, kao što ni­je ni­ka­da do­sad re­a­go­va­lo na na­še na­vo­de. Sva imo­vi­na GIR-a je ras­pro­da­ta ne­za­ko­ni­to i mi smo o to­me oba­vje­šta­va­li tu­ži­o­ca, ali on ni­ka­da ni­je po­kre­nuo is­tra­gu. Obra­ća­li smo se i Pri­vred­nom su­du od ko­jeg smo tra­ži­li da nam se po već do­ni­je­tim pre­su­da­ma tog su­da upla­te do­pri­no­si, ali pred­sjed­nik te sud­ske in­stan­ce nam je od­go­vo­rio da smo mi već is­pla­će­ni – ža­li se Kli­men­ta.

 

Piše: Vera Ratković

Izvor: DAN