ČLANSTVO NAPUŠTA DEMOKRATE U ROŽAJAMA

0
590

Vi­djev­ši po­li­tič­ko dje­lo­va­nje De­mo­kra­te kao jed­nog od no­si­la­ca pro­mje­na u Cr­noj Go­ri, na­stu­pio sam sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no pre­ma nji­ma, u ci­lju nji­ho­vog for­mi­ra­nja u Op­šti­ni Ro­ža­je, re­kao je ju­če Dže­vad Ka­lač. On je u sa­op­šte­nju za jav­nost na­veo da na­pu­šta stran­ku.

– Po­red ulo­že­nog tru­da i nov­ca i svog lič­nog an­ga­žma­na na po­lju uti­ca­ja kod na­ro­da, do­pri­nio sam da se po­ve­ća broj­no sta­nje čla­no­va ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra, sa aka­dem­skim, ne­za­do­volj­nim gra­đa­ni­ma na­še op­šti­ne. Na­kon vi­še­mje­seč­nih po­ku­ša­ja da uka­že­mo na ne­pra­vil­no­sti ko­je se de­ša­va­ju unu­tar IO u Ro­ža­ja­ma, od­lu­či­li smo da po­sli­je sa­stan­ka sa li­de­rom te stran­ke Alek­som Be­čić na­pu­sti­mo par­ti­ju. Uz pet čla­no­va, ko­ji su aka­dem­ski gra­đa­ni ovog gra­da i ujed­no ci­je­nje­ni od na­še sre­di­ne, do­nio smo od­lu­ku da na­pu­stim ovaj od­bor – ka­že Ka­lač.

Tvr­di da li­der De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić ne­ma do­volj­no slu­ha, a ni ra­zu­mi­je­va­nja za Ro­ža­je.
– Re­al­nost ta­kvog de­ša­va­nja ja­sno uka­zu­je po­dr­ška lju­di­ma ko­je je po­sta­vio na če­lu IO u Ro­ža­ja­ma. Da­kle, to su lju­di ko­ji su, pri­je sve­ga, tu da bi ras­tje­ra­li na­rod, sa po­dru­glji­vim pri­ča­ma i oma­lo­va­ža­va­njem svih svo­jih čla­no­va, a ni­ka­ko da se bri­nu o bu­duć­no­sti svog na­ro­da i nje­go­vim pro­ble­mi­ma, što uka­zu­je da ne­ko ne ra­di za po­bje­de, već za po­dje­le – ka­že Ka­lač.
M.V.