TO ROŽAJE ZADOVOLJNA POSTIGNUTIM

0
315

Iz Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ro­ža­je sa­op­šti­li su da su sprem­no do­če­ka­li zim­sku se­zo­nu ali da im vrem­snki uslo­vi ni­je­su išli na­ru­ku. Na­gla­ša­va­ju da su ih po­sled­nje sni­je­žne pa­da­vi­ne ob­ra­do­va­le i da se na­da­ju da će se­zo­na još po­tra­ja­ti.

– Ono što je ove se­zo­ne bi­lo naj­in­te­re­sant­ni­je je­ste ho­da­nje na kr­plja­ma sta­zom du­gom 9,4 ki­lo­me­tra ko­ja star­tu­je od Ca­ri­na do Gro­pa, uz iz­najm­lji­va­nje kr­plji u pro­sto­ri­ja­ma Tu­ri­stič­ke or­ga­niz­ci­je. Iako se sni­jeg na sta­zi Ski-cen­tra Tur­jak za­dr­žao krat­ko, za­do­volj­ni smo po­sje­će­no­šću tu­ri­sta ko­ji­ma su pru­že­ne kva­li­tet­ne uslu­ge – ka­že Amel De­de­ić, di­rek­tor Lo­kal­ne tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je.
De­de­ić na­gla­ša­va da je od po­čet­ka No­ve go­di­ne do po­lo­vi­ne fe­bru­a­ra, ovu op­šti­nu po­sje­ti­lo 63 od­sto vi­še tu­ri­sta u od­no­su na pro­šlu go­di­nu, dok je broj ostva­re­nih no­će­nja ve­ći za 115 pro­ce­na­ta.
– Da je se­zo­na po­tra­ja­la du­že, vje­ru­je­mo da bi ovi po­da­ci bi­li mno­go dru­ga­či­ji ali ipak, mi smo za­do­volj­ni jer sma­tra­mo da tu­ri­zam u na­šoj op­šti­ni po­či­nje da za­ži­vlja­va – ka­že De­de­ić, is­ti­ču­ći da su Me­đu­na­rod­na dži­pi­ja­da i dječ­ji fe­sti­val „Zlat­na pa­hu­lja” do­pri­ni­je­li uspje­hu ovo­go­di­šnje zim­ske tu­ri­stič­ke se­zo­ne.
– Ono što sli­je­di u na­red­nom pe­ri­o­du je­ste Sno­u­bord kamp ko­ji će­mo po­dr­ža­ti, a uko­li­ko nas po­slu­že vre­men­ske pri­li­ke, pla­ni­ra­mo da odr­ži­mo i „Sa­tur­day par­ti” na ski­ja­li­štu Tu­r­jak, či­me će­mo za­o­kru­ži­ti zim­sku tu­ri­stič­ku se­zo­nu. Vje­ru­je­mo da će­mo, isto ta­ko, ljet­nu tu­ri­stič­ku se­zo­nu do­če­ka­ti sa kva­li­tet­nim pro­gra­mom –ka­že De­de­ić.
On je po­seb­no is­ta­kao va­žnost otva­ra­nja pla­nin­skog kom­plek­sa Šte­dim i Haj­la s ob­zi­rom na to da se ra­di na put­nom po­ve­zi­va­nju tih de­sti­na­ci­ja sa cen­trom Ro­ža­ja.
– Otva­ra­njem ovog pod­ruč­ja kroz iz­grad­nju kva­li­tet­ne in­fra­struk­tu­re, Ro­ža­je će po­sta­ti cje­lo­go­di­šnja tu­ri­stič­ka de­stin­ci­ja kroz zim­sku i ljet­nju tu­ri­stič­ku po­nu­du. Ka­ko je ri­ječ o vi­še­go­di­šnjem pro­jek­tu, be­ne­fi­te od ovog pro­jek­ta ne mo­že­mo oče­ki­va­ti br­zo ali ono što je do­bro je­ste to da smo ušli u nje­go­vu re­a­li­za­ci­ju – ka­zao je De­de­ić, is­ti­ču­ći da je pro­je­kat „Šte­dim” iz­u­zet­no zna­ča­jan u obla­sti tu­ri­zma, ne sa­mo za Ro­ža­je već i za Cr­nu Go­ru.
De­de­ić ocje­nju­je da su Ro­ža­je po­zna­te kao va­zdu­šna ba­nja, te da ima­ju ide­al­ne uslo­ve za vi­sin­ske pri­pre­me.
– Da bi­smo uspje­li da ostva­ri­mo be­ne­fi­te od ge­o­graf­skog po­lo­ža­ja na­še op­šti­ne, po­treb­no je u ovaj po­sao uklju­či­ti tu­ri­stič­ku pri­vre­du. Mo­ra se po­ra­di­ti na edu­ka­ci­ji u obla­sti sport­skog tu­ri­zma a, sva­ka­ko, i zdrav­stve­nog tu­ri­zma. Mi smo tra­ži­li od za­jed­ni­ce op­šti­na u Tur­skoj da nam omo­gu­će stu­dij­sko pu­to­va­nje ka­ko bi­smo vi­dje­li ka­ko sport­ski tu­ri­zam funk­ci­o­ni­še kod njih. Oče­ku­je­mo u na­red­nom pe­ri­o­du otva­ra­nje pr­vog et­no-se­la u na­šoj op­šti­ni, što sma­tra­mo ve­li­kim po­ma­kom u obla­sti tu­ri­stič­ke po­nu­de gra­da, po­seb­no u obla­sti spor­ta – ka­že De­de­ić.
Bu­du­će et­no-se­lo, či­je se otva­ra­nje oče­ku­je u ju­lu, ima­će pre­ko 150 le­ža­je­va.
– Vje­ru­je­mo da će ovaj kom­pleks, ko­ji je smje­šten u sr­cu pri­ro­de, za­do­vo­lji­ti sva­či­ji ukus, od lju­bi­te­lja te­ni­sa, fud­ba­la, tr­ča­nja, te­re­ta­ne i dru­gih sa­dr­ža­ja, a na­ro­či­to sport­skih eki­pa ko­je će ima­ti sve uslo­ve za vi­sin­ske pri­pre­me – ka­že De­de­ić, na­gla­ša­va­ju­ći da će re­a­li­za­ci­jom et­no-se­la bi­ti ri­je­še­ni pro­ble­mi smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta u Ro­ža­ja­ma.

Tu­ri­stič­ki ka­pa­ci­te­ti na Vre­lu Ibra

– Ubu­du­će mo­ra­mo ra­di­ti na kva­li­tet­noj van­pa­si­on­skoj po­nu­di, a s ob­zi­rom na to da oče­ku­je­mo da će ove go­di­ne bi­ti otvo­ren još je­dan ho­tel, na­da­mo se da će­mo ima­ti za­o­kru­že­nu po­nu­du smje­štaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma – ocje­nju­je De­de­ić.
On na­ja­vlju­je da je u pla­nu iz­grad­nja tu­ri­stič­kih ka­pa­ci­te­ta na iz­le­ti­štu „Vre­lo Ibra” i is­ti­če

Piše: Vera Ratković

Izvor: Dan