DEMOKRATSKA KULTURA U ŠKOLAMA

0
311

U Gim­na­zi­ji „30. sep­tem­bar ” u Ro­ža­ja­ma re­a­li­zu­je se pro­je­kat „Pod­sti­ca­nje de­mo­krat­ske kul­tu­re u ško­la­ma”. Pre­ma ri­je­či­ma Adi­se Ma­la­gić, ko­or­di­na­tor­ke pro­jek­ta, pri­mje­na ovog pro­gra­ma je u funk­ci­ji pri­pre­me uče­ni­ka za ži­vot, kao bu­du­ćih kom­pe­tent­nih de­mo­krat­skih gra­đa­na.
-Pro­je­kat fi­nan­si­ra Evrop­ska uni­ja i Sa­vjet Evro­pe kroz za­jed­nič­ki pro­gram­ski okvir „Ho­ri­zon­tal Fa­ci­lity za za­pad­ni Bal­kan i Tur­sku”. Na­ši pro­fe­so­ri će u okvi­ru ovog pro­jek­ta, na ča­so­vi­ma re­dov­ne na­sta­ve, pri­stu­pi­ti pri­mje­ni de­mo­krat­skih kom­pe­ten­ci­ja.

Pro­je­kat pod­ra­zu­mi­je­va broj­ne ak­tiv­no­sti, a uče­ni­ci pr­vog raz­re­da su kre­i­ra­li če­stit­ke u pro­gra­mu „Pu­blis­her’’ dok su uče­ni­ci če­tvr­tog raz­re­da u sa­rad­nji sa uče­ni­ci­ma de­ve­tog raz­re­da OŠ „Brat­stvo-je­din­stvo”, orga­ni­zo­va­li ra­di­o­ni­cu na te­mu „Mla­di i al­ko­ho­li­zam’’ – na­gla­ša­va Ma­la­gi­će­va i is­ti­če da će u okvi­ru po­me­nu­tog pro­gra­ma ostva­ri­ti sa­rad­nju i raz­mje­nu is­ku­sta­va sa pro­fe­so­ri­ma iz dru­gih ško­la i gra­do­va u Cr­noj Go­ri.
-Već smo ima­li jed­nu ta­kvu sa­rad­nju kroz po­sje­tu pro­fe­so­ra Ni­ko­le Ra­i­če­vi­ća i Du­brav­ke Bar­jak­ta­ro­vić iz OŠ „Ra­do­mir Mi­tro­vić” iz Be­ra­na, na­šoj ško­li, kao i Se­ri­je Ka­lač iz OŠ „Brat­stvo – je­din­stvo’’ sa Ska­re­pa­če – ka­za­la je Ma­la­gi­će­va.
Pro­fe­so­ri iz Be­ra­na su kon­sta­to­va­li da je ri­ječ o vri­jed­nom pro­jek­tu.
-Pri­li­kom po­sje­te ro­žaj­skoj Gim­na­zi­ji uvje­ri­li smo se u kre­a­tiv­nost uče­ni­ka, na ča­su pro­fe­so­ra Mu­ha­me­da Ša­lji­ća, pri­li­kom iz­ra­de če­stit­ki u „Pu­blis­her” pro­gra­mu, ko­ji su ostva­ri­li ci­lje­ve za­stu­pa­ju­ći sve de­mo­krat­ske kom­pe­ten­ci­je.

I na ra­di­o­ni­ci pro­fe­so­ri­ce Ma­la­gić po­sve­će­noj raz­lo­zi­ma i zna­ci­ma pre­ko­mjer­ne upo­tre­be al­ko­ho­la, te po­sle­di­ca­ma i pre­ven­ci­ji al­ko­ho­li­zma, uče­ni­ci su na ja­san i cje­lis­ho­dan na­čin, po­di­je­lje­ni u gru­pa­ma, ve­o­ma uspje­šno pre­zen­to­va­li re­zul­ta­te svo­ga ra­da. Oni su iz­ve­li za­ni­mljiv skeč, kroz ko­ji su po­ka­za­li pot­pu­no ra­zu­mi­je­va­nje ovog de­vi­jant­nog po­na­ša­nja – sa­opšti­li su Ra­i­če­vić i Bar­jak­ta­ro­vić.

Vera Ratković