USTAVNI SUD PONIŠTIO PRAVILNIK MONTEPUTA

0
693

Ustav­ni sud Cr­ne Go­re uki­nuo je od­red­be Pra­vil­ni­ka o rje­ša­va­nju stam­be­nih po­tre­ba za­po­sle­nih u Mon­te­pu­tu, ko­jim je bi­lo pro­pi­sa­no da se na oglas za rje­ša­va­nje stam­be­nih po­tre­ba ne mo­gu ja­vi­ti li­ca ko­ja su ra­ni­je ri­je­ši­la stam­be­nu po­tre­bu iz sred­sta­va dr­žav­nog bu­dže­ta, lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, lo­kal­nih ili dr­žav­nih pred­u­ze­ća ili nji­ho­vi brač­ni su­pru­žni­ci. Ustav­ni sud je utvr­dio da od­red­be čla­na 10 tog pra­vil­ni­ka ni­je­su u skla­du sa Usta­vom.
– Ustav­ni sud je ve­ći­nom gla­so­va do­nio od­lu­ku ko­jom se utvr­đu­je da od­red­be čla­na 10 Pra­vil­ni­ka o rje­ša­va­nju stam­be­nih po­tre­ba za­po­sle­nih u Mon­te­pu­tu br. 9191, ko­ji je do­nio Od­bor di­rek­to­ra D.O.O. Mon­te­put, iz Pod­go­ri­ce, na sjed­ni­ci od 5. no­vem­bra 2015. go­di­ne, u vri­je­me va­že­nja ni­je­su bi­le u sa­gla­sno­sti sa Usta­vom i za­ko­nom i ob­u­sta­vlja po­stu­pak za ocje­nu ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti od­red­be čla­na 50 istog pra­vil­ni­ka – sa­op­šte­no je na­kon po­sled­nje sjed­ni­ce Ustav­nog su­da.
Čla­nom 50 je pro­pi­sa­no da o rje­še­nju stam­be­nog pi­ta­nja za­po­sle­nog od­lu­ču­je iz­vr­šni di­rek­tor, uz sa­gla­snost Od­bo­ra di­rek­to­ra, a sud je ob­u­sta­vio po­stu­pak za ocje­nu od­re­da­ba ovog čla­na.

Podsjetimo Ustavni sud Crne Gore pokrenuo je postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti pravilnika prema kojem je bivši izvršni direktor Monteputa i aktuelni ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković dodijelio povoljne stambene kredite tadašnjem menadžmentu kompanije.

Pravilnikom je navodno propisano da direktor ima diskreciono pravo odlučivanja koji kadrovi mogu riješiti stambeno pitanje iz fonda preduzeća. Na njegovu odluku, saglasnost daje Odbor direktora (OD), koji je i donio sporni pravilnik 2015. godine. Za Ustavni sud je neprihvatljivo takvo nejednako postupanje rukovodećih organa u postupku rješavanja stambenog pitanja zaposlenih, s obzirom na to da je pravilnikom propisano samo da ko donosi odluku, ali nije precizirano pod kojim kriterijumima.