HONSIĆ: SAMO MI JE DUŠKO MARKOVIĆ POMOGAO

0
1069

Ro­ža­jac Ze­ća Hon­sić, otac če­tvo­ro ma­lo­ljet­ne dje­ce, tvr­di da se in­sti­tu­ci­je si­ste­ma i mi­ni­stri oglu­šu­ju o nje­go­ve broj­ne ape­le ko­je je upu­tio pri­ti­snut te­škom ma­te­ri­jal­nom si­tu­a­ci­jom u ko­joj se na­la­zi. Do­sad se po ovom pi­ta­nju pet pu­ta obra­ćao za po­moć mi­ni­stru ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­lu Pu­ri­ši­ću, ali ga je on ig­no­ri­sao.
Po­ja­šnja­va da se Pu­ri­ši­ću dva pu­ta obra­ćao pi­sa­nim pu­tem i tri pu­ta usme­no, ali ni­ka­da ni­je do­bio od­go­vor od nje­ga. Hon­sić u raz­go­vo­ru ka­že da je po­moć uza­lud tra­žio i od mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja, pro­svje­te i pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de.

Na nje­gov za­htjev upu­ćen pre­mi­je­ru Du­šku Mar­ko­vi­ću od­go­vo­re­no mu je iz Vla­de, ko­ja ga je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci po­mo­gla sa 800 eura.
– Od tog nov­ca ku­pio sam tri ka­u­ča jer su mi dje­ca do­tad spa­va­la na po­du – ka­že Hon­sić, ko­ji sa su­pru­gom i če­tvo­ro dje­ce ži­vi u se­lu se­dam ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nom od Ro­ža­ja. Pre­ži­vlja­va­ju od pen­zi­je od 200 eura, od ko­je ne ni po­lo­vi­nu zbog du­ga pre­ma Elek­tro­di­stri­bu­ci­ji. Pre­o­sta­lih 100 eura pen­zi­je tro­ši na lje­ko­ve za nje­ga i su­pru­gu.
Ka­že da je od 2013. go­di­ne in­va­lid, dok mu je že­na te­ško bo­le­sna i če­ka na ope­ra­ci­ju.
Od Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja tra­žio je so­ci­ja­lu, od­no­sno mje­seč­nu po­moć ka­ko bi uspio da pre­hra­ni po­ro­di­cu.
– Uko­li­ko mi dr­ža­va ne po­mog­ne, bi­ću pri­nu­đen da dje­cu dam u Dom. Bo­lje to ne­go da gla­du­ju – ka­že on.
Hon­si­ći ži­ve u ne­u­slov­noj ku­ći u ko­joj ne­ma­ju čak ni to­a­let, a iako se za po­moć obra­ćao na broj­ne lo­kal­ne i dr­žav­ne adre­se, ni­ko ni­je iza­šao na li­ce mje­sta i uvje­ri se u ka­kvim uslo­vi­ma bo­ra­ve i da li su nje­go­vi ape­li oprav­da­ni.
– Ne­ma­mo ni bra­šna ni ulja. Ne tra­žim me­so ni­ti ika­kav luk­suz, sa­mo tra­žim bra­šno i ulje – na­gla­ša­va on.
Hon­sić tvr­di da je iz Mi­ni­star­stva ra­da re­če­no Za­štit­ni­ku ljud­skih pra­va da će uz po­moć Op­šti­ne Ro­ža­je još 2015. za­po­če­ti iz­grad­nju stam­be­nog pro­sto­ra za nje­ga i nje­go­vu po­ro­di­cu, ali to do da­nas ni­je­su ura­di­li.
Po­ja­šnja­va i da je od ro­žaj­skog Cen­tra za so­ci­jal­ni rad tra­žio da mu do­di­je­li nov­ča­nu po­moć i na­mir­ni­ce neo­p­hod­ne za pre­ži­vlja­va­nje te da nje­go­va po­ro­di­ca pre­ži­vlja­va za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći hu­ma­nih lju­di, a po­vre­me­no im po­ma­žu iz Islam­ske za­jed­ni­ce.
Po­moć za po­ro­di­cu Hon­sić mo­že se upla­ti­ti na ži­ro-ra­čun 510221195027201336.
Hon­sić je u vi­še na­vra­ta pro­te­sto­vao is­pred zgra­de Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja tra­že­ći od tog vla­di­nog re­so­ra da mu obez­bi­je­di bez­bje­dan ži­vot za dje­cu i so­ci­jal­nu po­moć.

Izvor: Dan