SIN PREDSJEDNIKA OPŠTINE UGROŽAVAO SKIJALIŠTE ‘TURJAK’

0
1556

Broj­ni lju­bi­te­lji zim­skih spor­to­va, ko­ji su od po­čet­ka ove go­di­ne bo­ra­vi­li na ski­ja­li­štu u Ro­ža­ja­ma, raz­o­ča­ra­ni su od­no­som ru­ko­vod­stva Ski- cen­tra ,,Haj­la”, ko­je ga­zdu­je sport­skim te­re­ni­ma. Is­ti­ču da su to­kom bo­rav­ka na ovom ski­ja­li­štu do­ži­vje­li broj­ne ne­pri­jat­no­sti.
-Iako je na­ja­vlje­no da ci­je­na kar­te za sta­ri­je po­sje­ti­o­ce iz­no­si se­dam eura, a za dje­cu po pet eura, od­mah po ula­sku na te­ren sa­če­ka­la nas je ne­pri­jat­nost jer smo mo­ra­li da pla­ti­mo po se­dam eura i za dje­cu kao i za od­ra­sle.Još ve­će raz­o­ča­re­nje je iza­zva­lo to što je me­nadž­ment pred­u­ze­ća na­pla­ći­vao ula­zni­ce se­lek­tiv­no.To bi­smo ne­ka­ko i pre­va­zi­šli da ni­je bi­lo pro­ble­ma sa ski- lif­tom ko­ji po ne­ko­li­ko pu­ta dnev­no ni­je bio u funk­ci­ji. Zbog če­ga do­la­zi do če­stih kva­ro­va, mi ne zna­mo, ali zna­mo da su oni ko­ji­ma smo po­šte­no pla­ti­li bi­li du­žni da nas is­po­štu­ju. Mno­gi po­sje­ti­o­ci su raz­o­ča­ra­ni na­pu­sti­li ski­ja­li­šte pri­je kra­ja zi­mo­va­nja ko­je su pla­ti­li – na­vo­de sa­go­vor­ni­ci ,,Da­na” ko­ji su že­lje­li da osta­nu ano­nim­ni.
Oni is­ti­ču da su, osim pro­ble­ma s lif­tom, bi­li su­o­če­ni i sa ba­ha­to­šću po­je­di­na­ca ko­ji su ski- lif­tom še­ta­li mo­tor­nim san­ka­ma i pu­šta­li pse pla­še­ći ski­ja­še, a po­seb­no one naj­mla­đe.

Psi na stazi

-Ne­pri­mje­re­no je po­na­ša­nje me­na­dže­ra Ski- cen­tra „Haj­la” Dže­ni­sa Nur­ko­vi­ća, ko­ji je ina­če sin pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ro­ža­je. Nur­ko­vić je, vo­ze­ći se mo­tor­nim san­ka­ma po ski­ja­škom te­re­nu, me­đu ski­ja­ši­ma iza­zi­vao strah i do­vo­dio nji­ho­vu bez­bjed­nost u pi­ta­nje. Ta­ko­đe, na ski­ja­škom te­re­nu je bi­lo pu­šte­nih pa­sa či­je pri­su­stvo je pla­ši­lo iz­let­ni­ke i tu­ri­ste, a na­ro­či­to dje­cu, što je za­i­sta ne­ra­zum­no – ogor­če­ni su na­ši sa­go­vor­ni­ci.
Je­dan od ini­ci­ja­to­ra re­kon­struk­ci­je ski­ja­li­šta, prof. dr Be­ćir Ša­bo­tić, is­ti­če da do kva­ro­va na lif­tu do­la­zi usled pre­op­te­re­će­nja.

Bećir Šabotić

-Teh­nič­ki pri­jem ski­ja­li­šta je iz­vr­šen pri­je dvi­je go­di­ne, ali još uvi­jek ni­je pu­šten u rad ski- lift na sta­zi je­dan. Zbog če­ga je ta­ko, to ni­ko ne zna, pa ni me­na­džer Nur­ko­vić ne­ma od­go­vor na ovo pi­ta­nje. Jer uko­li­ko bi ova sta­za pro­ra­di­la, on­da bi do­šlo do ras­te­re­će­nja sta­ze dva, ko­ja je pre­op­te­re­će­na ski­ja­ši­ma.Zbog ovo­ga evi­dent­no je sva­ko­dnev­no sma­nje­nje bro­ja po­sje­ti­la­ca ski­ja­li­štu ko­je su gra­đa­ni na­še op­šti­ne, pa i ši­re je­dva do­če­ka­li, s ob­zi­rom na to da op­šti­na ku­bu­ri s ne­do­stat­kom sport­skih te­re­na.Vje­ru­jem da bi bo­ljim ru­ko­vo­đe­njem, struč­nim i od­go­vor­ni­jim ra­dom ovo ski­ja­li­šte za­vri­je­di­lo ve­ću pa­žnju tu­ri­sta i ve­ći broj go­sti­ju iz su­sjed­nih gra­do­va, kao i stra­nih tu­ri­sta, pa bi i sa­mo pred­u­ze­će po­slo­va­lo na bo­lji i kva­li­tet­ni­ji na­čin – ka­zao je Ša­bo­tić, is­ti­ču­ći da je ski­ja­li­šte ove se­zo­ne ra­di­lo bez do­zvo­le za rad.

Dženis Nurković

Nur­ko­vić: San­ke pri­vat­ne, ula­zni­ce iste za sve
Dže­nis Nur­ko­vić tvr­di da ni­je bi­lo se­lek­tiv­nog na­pla­ći­va­nja ka­ra­ta, te da su ulaz na­pla­ći­va­li po se­dam eura bez ob­zi­ra na uz­rast, is­ti­ču­ći da su kar­te po pet eura na­pla­ći­va­ne sa­mo uče­ni­ci­ma lo­kal­nih ško­la to­kom ma­ni­fe­sta­ci­je „Bi­je­li dan”.
-Ra­di se o pri­vat­nim san­ka­ma ko­je sam ja vo­zio i ni­sam ugro­ža­vao ni­či­ju bez­bjed­nost, dok slu­žbe­ne san­ke ko­ri­sti­mo za raz­ne in­ter­ven­ci­je. Od­lu­ka pred­u­ze­ća je da kar­te bu­du po se­dam eura za sve to­kom ovo­go­di­šnje se­zo­ne u ci­lju spr­je­ča­va­nja mal­ver­za­ci­ja i šver­ca. Što se ti­če do­zvo­le za rad, ona je još u pro­ce­su kod nad­le­žnog mi­ni­star­stva, a s ob­zi­rom na to da je se­zo­na već za­vr­še­na taj do­ku­ment vi­še ni­je va­li­dan – ka­zao je Nur­ko­vić, is­ti­ču­ći da ima pu­no po­zi­tiv­nih de­ša­va­nja na ski­ja­li­štu, te da je nje­go­vo otva­ra­nje jed­no od naj­po­zi­tiv­ni­jih de­ša­va­nja u ro­žaj­skoj op­šti­ni.

Izvor:DAN

Piše Vera Ratković