Vlada ukinula 6 institucija

0
662

Vlada je sinoć donijela novu Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave. Uredbom se reorganizuje javna uprava, kako je ranije najavila ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi.

Novu organizaciju čini 29 organa  i 17 ministarstava, umjesto dosadašnjih 35 organa i 17 ministarstva. Na ovaj način se broj organa smanjuje za šest.

Uprava policije biće samostalni organ, nad kojim nadzor vrši MUP. Vlada je sinoć donijela i Izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima, kako bi se usaglasila zakonska rješenja sa Zakonom o državnoj upravi.

Iz Vlade je u medjuvremenu zvanično potvrdjeno da je donijeta nova Uredba na osnovu koje, kako se navodi, za razliku od dosadašnjih organa u sastavu, organ uprave po novom konceptu organizacije ima punu upravljačku i profesionalnu autonomiju, ali za svoj rad i ostvarene rezultate odgovora resornom ministru koji ima jaka ovlašćenja u smislu strateškog usmjeravanja, upravljanja i nadzora.

Šta se mijenja?: Spaja se lučka Kapetanija i Uprava pomorske sigurnosti u jedan samostalni organ.

Zavod za intelektualnu svojinu se ukida i biće dio Ministarstva ekonomije.

Uprava za inspekcijske poslove biće samostalni organ nad kojim nadzor vrši Vlada preko Ministarstva javne uprave. Agencija za duvan se ukida i prelazi u resor Ministarstva finansija. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma se ukida i postaje dio Uprave policije.

Uprava za zbrinjavanje izbjeglica se ukida i biće dio MUP-a. Uprava za javne nabavke se ukida I biće dio Ministarstva finansija. Prema saznanjima Portala Analitika, nova Uredba primjenjivaće se od 1. januara 2019.

Prema slovu novog Zakona o državnoj upravi, u sistem državne uprave, pored ministarstava i organa uprave, po prvi put se uvode državne agencije i fondovi, koji vrše poslove državne uprave, pa se na ovaj način organizaciona struktura usaglašava sa EU standardima, odnosno principima javne uprave koje je SIGMA 2017. godine utvrdila za sve države kandidate za članstvo u EU.

„Na ovaj način uspostaviće se pravni okvir za jasnu organizaciju i tipologiju organa i doprinijeti koherentnosti sistema, što je jedan od strateških ciljeva reforme javne uprave utvrđen Strategijom reforme javne uprave do 2020. godine“, kazano nam je ranije iz Ministarstva javne uprave.

Cilj zakona je i izjednačavanje položaja svih organa uprave u odnosu na resorna ministarstva i, kako se navodi u obrazloženju „unapređuje se komunikacija između organa uprave i ministarstava“.

U odnosu na nekadašnji zakon, novi zakon ne razlikuje organe u sastavu i samostalne organe, već se uprave osnivaju za poslove izvršavanja zakona i drugih propisa ili za vršenje pretežno stručnih i sa njima povezanih upravnih poslova u pojedinim oblastima i to ako su ispunjeni određeni uslovi.