Stigao izvještaj o reviziji za Opštinu Rožaje

0
1053

Opština Rožaje dobila je uslovno mišljenje na finansije i negativno na pravilnost poslovanja za prošlu godinu, uz 19 preporuka koje bi trebalo da realizuje do polovine iduće godine.

Rukovodilac kolegijuma senator Zoran Jelić sa senatorom Nikolom N. Kovačevićem je utvrdio razliku između evidentiranog i stvarnog stanja duga za bruto zarade, za koje su posljednjeg dana prošle godine dugovali preko 3,27 miliona eura. Porezi i doprinosi se ne plaćaju od 2019, a samo kamata na dug prelazi 250 hiljada eura. Kako evidencija izdataka nije usklađena sa pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet, to se odrazilo na nepravilnu evidenciju izdataka od 1,8 miliona eura.

Zbog kršenja brojnih propisa, revizori su ocijenili da je potrebno upoznati Skupštinu opštine Rožaje, ministarstva finansija i javne uprave, skupštinski odbor za ekonomiju i Zajednicu opština Crne Gore.

U ovoj opštini, između ostalog, za rukovodioce organizacionih jedinica i pomoćnike postavljani su vršioci dužnosti na preko šest mjeseci u više navrata i bez javnih konkursa. U okviru sistematizacije nijesu utvrđeni kriterijumi koji bi obezbijedili efikasno i ekonomično obavljanje poslova, a zloupotrebljavani su ugovori o djelu za sistematizovana mjesta do momenta dok ti zaposleni ne budu primljeni za stalno.

Manjkavosti je bilo i u planiranju budžeta, pa je na ostale izdatke za koje je planirano oko 160 hiljada, potrošeno skoro pola miliona, odnosno 300 posto u odnosu na plan. Za kapitalne izdatke planirano je 851,8 hiljada, a izvršenje je izašlo na 1,25 miliona eura. Nijesu naplatili tri miliona eura poreza, taksi i naknada. Od fakturisanih 366,4 hiljade eura za porez na nepokretnost, naplaćeno je samo 62,6 hiljada, odnosno 17 odsto. Revizori upozoravaju da bi Opština Rožaje morala posvetiti posebnu pažnju naplati sopstvenih prihoda i pokretati prinudnu naplatu prema poreskim obveznicima. Opština izmiruje zarade zaposlenima, ali ne i poreze državi. Isplaćivana su sredstva sportskim organizacijama bez njihovih zahtjeva, obračuna ili faktura, a Opština je naknadno dostavila dokumentaciju. Nema evidencije o imovini na pRopisan način niti je uspostavljena elektronska evidencija. Ni sredstva za reprezentaciju nijesu trošena na propisan način, pa su uz dnevnice pojedini zaposleni dobijali novac i za ugostiteljske usluge.

U 2022. godini ukupan prihod je bio osam miliona eura, dok je potrošeno 7,6 miliona. Od toga su iz egalizacionog fonda dobili 3,8 miliona, a iz budžeta države 146 hiljada eura. Za bruto zarade potrošeno je 1,7 miliona, na službena putovanja 10,7 hiljada, reprezentaciju 19,4 hiljade, komunikacione usluge 21,6 hiljada i 8,6 hiljada na konsultante.