Frontex će štititi kompletnu crnogorsku granicu

0
536

Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori (Frontex) štitiće ubuduće i granice Crne Gore prema trećim zemljama (Albanija, Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina), a ne samo područja na zajedničkoj granici sa EU državama (Hrvatskom i Italijom) kao što je do sada bio slučaj. To je navedeno u sporazumu o statusu između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Frontex, a koji bi trebalo da usvoji Savjet EU, piše Pobjeda.

“U odnosu na prethodni sporazum u okviru kojeg je Crnoj Gori pružena pomoć u oblasti upravljanja granicom i eventualnim kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata sa Bliskog istoka i konfliktnih područja samo na zajedničkoj granici sa EU državama (Hrvatska i Italija), novim sporazumom Savjet EU predviđa šire nadležnosti Frontexa i to na granicama Crne Gore prema trećim zemljama (Albanija, Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina) odakle je najveći priliv migranata i nedozvoljenih prelazaka državne granice. Sporazumom se predviđaju i zajedničke operativne aktivnosti timova Frontexa sa Graničnom policijom Crne Gore”, navodi se u dokumentu.

U Sporazumu o statusu između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Frontex, navodi se i da se raspoređivanje Frontexovog tima može vršiti na teritoriji Crne Gore, uključujući i njene kopnene, morske i vazdušne granice sa drugim zemljama.

Kad su u pitanju ovlašćenja koja će imati članovi Frontexovog tima, u sporazumu se navodi se da pri obavljanju svojih zadataka i izvršavanju svojih ovlašćenja, članovi tima moraju se pridržavati zakona i drugih propisa Crne Gore i primjenjivog prava Unije i međunarodnog prava.

Frontex može da upotrebi silu po zakonu

Upotreba sile, dozvoljena je, kako se navodi, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

“Upotreba sile, uključujući nošenje i upotrebu službenog oružja, municije i druge opreme, vrši se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore i u prisustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore. Crna Gora može ovlastiti članove tima za upotrebu sile u odsustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore”, piše u izvještaju.

Nema hapšenja za članove Frontexa, Crna Gora odgovorna za svu eventualnu štetu koju naprave

Članovi tima Agencije u Crnoj Gori, prema pomenutom sporazumu, uživaju velike privilegije i povlastice. Tako npr. članu Frontexa carinici ne smiju da pretresaju lični prtljag, osim u izuzetnim okolnostima. Takođe, članovi tima ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku hapšenja ili pritvora u Crnoj Gori niti mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku istrage ili sudskog postupka u Crnoj Gori ili od strane organa Crne Gore, osim u posebnim okolnostima.

“Članovi tima uživaju imunitet od građanske i upravne jurisdikcije Crne Gore u odnosu na sva djela koja počine pri obavljanju svojih službenih dužnosti. Ako se protiv člana tima pokrene bilo kakav parnični ili upravni postupak pred bilo kojim sudom Crne Gore, nadležni organi Crne Gore o tome, bez odlaganja, obavještavaju izvršnog direktora Agencije. Prije pokretanja takvog postupka pred sudom, izvršni direktor Agencije potvrđuje sudu jesu li članovi tima predmetno djelo počinili pri vršenju svojih službenih dužnosti. Ako je djelo počinjeno pri vršenju službenih dužnosti, postupak se ne pokreće. Ako djelo nije počinjeno pri vršenju službenih dužnosti, postupak se može nastaviti”, piše u sporazumu između Crne Gore i Frontexa.

Takođe, ističe se i da su sve prostorije i objekti Agencije u Crnoj Gori nepovredivi i izuzeti od pretresa.

“Prostorije, uključujući stambene prostorije, prevozna sredstva, sredstva komunikacije i imovina, uključujući svu prepisku, dokumenta, lične isprave i imovinu članova tima, su nepovredivi, osim u slučaju mjera izvršenja koje su dopuštene u skladu sa stavom 9 ovog člana”, navodi se u dokumentu.

Osim toga, Crna Gora odgovorna je za svu štetu koju članovi tima prouzrokuju trećim stranama pri vršenju svojih službenih funkcija.