DO LOKALNIH IZBORA BOJKOT PARLAMENTA

0
380
Sa jučerašnje sjednice

Kao što su i najavili, odbornici opozicije juče se nisu pojavili na sjednici Skupštine opštine na kojoj je, između ostalog, trebalo da se razmatra završni račun za 2016. godinu, rebalans budžeta za prošlu godinu i budžet opštine za tekuću godinu. Predsjednik SO Husein Kurtagić kazao je da je 24. redovnu sjednicu zakazao u skladu sa statutom.
-Prethodno smo održali kolegijum sa svim odborničkim klubovima i niko od predstavnika DPS-a, SD-a i SPP-a nije nam sugerisao da neće prisustvovati današnjoj sjednici. Mi smo iz štampe saznali da predstavnici opozicije neće doći na sjednicu, jer navodno ne žele da učestvuju u donošenju odluka koje se tiču privatnih poslova pojedinaca iz BS-a. Poručujemo im da ovo nisu privatne odluke već teme koje su neophodne za funkcionisanje lokalne uprave. Oni na ovaj način još jednom pokazuju sopstvenu neodgovornost prema lokalnom parlamentu i njihov doprinos se svodi na nulu. Ovo je mjesto gdje opozicija treba da iskaže primjedbe i nezadovoljstvo, ali oni su nedolaskom sami sebi uskratili pravo da građanima predoče svoje stavove i mišljenja – kazao je Kurtagić.
On je istakao da ovakav status lokalnog parlamenta ne odgovara nikome, a pogotovo opoziciji.
-Mi nemamo zbog čega da strahujemo, jer ovakvo stanje će se nastaviti do izbora, a opozicija je ta koja treba da kontroliše rad parlamenta i ukazuje na negativnosti direktno za govornicom, a ne po ulicama i kafanama. Ljudi iz DPS-a su spremni da kritikuju bojkot opozicije na državnom nivou dok se istovremeno identično ponašaju u ovom lokalnom parlamentu – kazao je Kurtagić.
Istakao je da će ponovo pokušati da zakaže sjednicu SO, na kojoj očekuje da budu usvojena osnovna dokumenta koja se tiču funkcionisanja lokalne zajednice.
-Predstavnici SDP-a i Stranke pravde i pomirenja prisustvovali su prethodnoj sjednici kako bi dali skromni doprinos ovom parlamentu bez ikakvih uslovljavanja. Istina je da su obećali da će doći i na ovu sjednicu, a ja ne znam zbog čega nijesu došli – kazao je Kurtagić.
Predsjednik OO SDP-a Faruk Agović ističe da je predsjedništvo te partije odlučilo da njihovi odbornici ne prisustvuju današnjoj sjednici iz razloga što su se na dnevnom redu našle teme zbog kojih oni, kao i ostatak opozicije, du­že od šest mje­se­ci boj­ko­tu­ju par­la­ment.
-Osim od­lu­ka o za­vr­šnom ra­ču­nu, bu­dže­tu op­šti­ne za pro­šlu i te­ku­ću go­di­nu, pred­stav­ni­ci vla­sti su na dnev­ni red uvr­sti­li još ne­ko­li­ko ta­ča­ka ko­je se od­no­se na do­dje­lu ze­mlji­šta bez na­kna­de, uz na­kna­du i o pro­da­ji ze­mlji­šta. Za­klju­či­li smo da se ni­šta ni­je pro­mi­je­ni­lo ot­kad smo se od­lu­či­li na boj­kot skup­šti­ne i zbog to­ga smo od­lu­či­li da ne uče­stvu­je­mo u ra­du lo­kal­nog par­la­men­ta. Sjed­ni­ci smo pri­su­stvo­va­li u ja­nu­a­ru, jer smo sa­mi bi­li ini­ci­ja­to­ri, u do­go­vo­ru s osta­lim ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je, da po­dr­ži­mo te­me ko­je se ti­ču raz­vo­ja pri­vre­de i gra­da. Tim na­stu­pom ni­smo for­mi­ra­li ni­ka­kvu ko­a­li­ci­ju sa Bo­šnjač­kom stran­kom, jer nam, na­kon što su osta­vi­li 60 na­ših lju­di bez po­sla po­sli­je ras­ki­da ko­a­li­ci­je kra­jem 2016. go­di­ne, ne pa­da na pa­met da se ba­vi­mo ni­ka­kvim skla­pa­njem sa­rad­nje s BS-om, ni­ti da po­dr­ža­va­mo od­lu­ku o ime­no­va­nju kćer­ke pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Eju­pa Nur­ko­vi­ća na mje­sto ru­ko­vo­di­o­ca Dnev­nog cen­tra. Sma­tra­mo da ni Bo­šnjač­ka stran­ka ne bi pri­sta­la na bi­lo ka­kvu ko­a­li­ci­ju s ob­zi­rom na to da će na pro­lje­će bi­ti odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri – ka­zao je Ago­vić.
On je od­ba­cio spe­ku­la­ci­je o na­vod­nom do­go­vo­ru s BS-om da nji­hov ka­dar bu­de an­ga­žo­van za šu­mar­skog in­spek­to­ra.
-Od­go­vor­no tvr­dim da mi s BS-om ni­smo ima­li ni­ka­kvih do­go­vo­ra na tu te­mu. Je­di­ni mo­tiv što smo pri­su­stvo­va­li sjed­ni­ci su od­lu­ke ko­je se ti­ču raz­vo­ja gra­da, jer ne že­li­mo da bu­de­mo koč­ni­ča­ri otva­ra­nju no­vih rad­nih mje­sta – na­gla­ša­va Ago­vić, is­ti­ču­ći da ne že­le da ras­pra­vlja­ju o te­ma­ma či­je usva­ja­nje za­vi­si od skup­štin­ske ve­ći­ne ko­ju BS ne­ma.
-Ni­je­su se pro­mi­je­ni­le okol­no­sti od po­čet­ka boj­ko­ta pri­je vi­še od po­la go­di­ne. Na­pro­tiv, sta­nje je mno­go go­re, jer je u me­đu­vre­me­nu do­šlo do ne­kon­tro­li­sa­nog za­po­šlja­va­nja, a ni­je po­znat ni na­čin na ko­ji se tro­ši no­vac iz bu­dže­ta. Boj­kot će tra­ja­ti do lo­kal­nih iz­bo­ra uko­li­ko ne bu­du kan­di­do­va­ne te­me ko­je se ti­ču raz­vo­ja gra­da – po­ru­čio je Ago­vić.

Ne­kon­tro­li­sa­no za­po­šlja­va­nje

Ago­vić je uvje­ren da Ro­ža­je pre­ten­du­je da po­sta­ne grad pen­zi­o­ne­ra i uče­ni­ka s ob­zi­rom na to da je, ka­ko je ka­zao, sve što je iole spo­sob­no za rad na­pu­sti­lo op­šti­nu.
-Ne­kon­tro­li­sa­nim za­po­šlja­va­njem u op­šti­ni, lo­kal­na vlast je od lju­di ko­ji su u vri­je­me pret­hod­ne vla­sti re­dov­no pri­ma­li pla­te na­pra­vi­la so­ci­jal­ne slu­ča­je­ve, jer im se du­gu­je vi­še od šest za­ra­da. Ova vlast je stu­pa­njem na ru­ko­vo­de­ću funk­ci­ju u lo­kal­noj upra­vi za­te­kla 108 za­po­sle­nih, a sa­da ih je 338, dok s osta­lim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma taj broj iz­no­si od 500 do 600 za­po­sle­nih. Te­ško da će op­šti­na mo­ći du­go da se no­si s ova­kvim sta­njem- upo­zo­ra­va Ago­vić.

Izvor DAN

Piše Vera Ratković