Rašid Hadžić imenovan za dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

0
1375

Hadžić je izabran na predlog Vijeća Fakulteta, a uz pozitivno mišljenje rektora UCG prof. dr Vladimira Božovića, imajući u vidu biobibliografske reference. 

„Profesor Hadžić je odbranio doktorsku disertaciju odbranio na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu. U svom naučnoistraživačkom radu objavio je više autorskih i koautorskih naučnoistraživačkih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu i time dao značajan doprinos razvoju stručne misli i unapređenju prakse u oblasti fizičke kulture. Autor je dva univerzitetska udžbenika i koatuor monografije. Na Fakultetu za sport ili fizičko vaspitanje UCG obavljao je funkciju prodekana od 2011. do 2015. godine, kao i vršioca funkcije dekana od prošle godine“, navodi se u objavi UCG.

Na sjednici je konstatovano da će ponovo biti raspisan konkurs za direktora Istorijskog instituta, s obzirom na to da u dosadašnjem postupku nije bilo potrebne većine za izbor na Vijeću Istorijskog instituta. Donešena je odluka da vršilac funkcije direktora Istorijskog instituta, do izbora novog direktora, bude prorektor za nastavu Univerziteta Crne Gore prof. dr Veselin Mićanović.

„Danas smo donijeli i dvije odluke koje se odnose na školarinu na doktorskim studijama, za saradnike u nastavi i za nenastavno osoblje na Univerzitetu Crne Gore, čime se afirmiše i motiviše njihov dalji profesionalni razvoj na Univerzitetu“, objasnila je predsjednica Glušica.

Saradnici u nastavi na Univerzitetu Crne Gore će, shodno odluci Upravnog odbora UCG, biti oslobođeni od plaćanja naknade za studiranje na doktorskim studijama za 2022/23. akademsku godinu. Ista odluka je bila usvojena za prethodnu akademsku godinu.

Takođe, donešena je i odluka kojom nenastavno, odnosno administrativno-tehničko osoblje, oslobađa većeg dijela naknade za studiranje na doktorskim studijama, na osnovu koje će biti dužni da podmire trećinu od ukupnog iznosa.