Osnovni sud u Rožajama ažuran uprkos problemima: Fali sudija, službenika, novca…

0
425

Osnovni sud u Rožajama prošlu godinu započeo je sa 964 neriješena predmeta, koji su prenijeti iz prethodnog perioda, a u toku 2023. primljeno je još 2.725 predmeta, tako da je ukupno bilo u radu 3.689 predmeta.

To je “Vijestima” kazao predsjednik tog suda Mirsad Mujević, ističući da je riješeno 2.216 predmeta, odnosno 81, 32 odsto u odnosu na priliv, dok je ostalo neriješeno 1.473 predmeta.

Objasnio je da je prosječni mjesečni priliv iznosio 227,08 predmeta, a da su sudije prosječno bile opterećene sa po 1.844 predmeta.

Mujević je ostvario godinišnju normu od 333,29 odsto, dok je sutkinja Slavica Bulatović, ostvarila normu od 256,84 odsto.

“Sve odluke su urađene u zakonskom roku. U izvještajnom periodu ovaj sud je imao u radu 15 predmeta starijih od tri godine, od dana podnošenja inicijalnog akta (predmeta crvenih omota) po svim vrstama. U većini ovih predmeta, iz zakonskih razloga bio je određen prekid postupka, koji je trajao više godina, pa je u istim u toku 2023. godine nastavljen postupak te iz objektivnih razloga nijesu mogli biti završeni. U ovim predmetima se postupa ažurno, odnosno daje im se prioritet u radu, shodno planu rješavanja starijih predmeta, koji je sačinio predsjednik suda, tako da će u najskorijem periodu biti riješeni”, kazao je Mujević.

Uprkos što su bili suočeni sa brojnim izazovima i poteškoćama u prethodnom periodu, naveo je Mujević, Osnovni sud u Rožajama je i u 2023. godini, kao i prethodnih godina bio posvećen unapređenju rada, koji se ogleda kroz jačanje efikasnosti, efektivnosti, djelotvornosti i transparentnosti, kao i konstatnom poboljšanju kvaliteta svih poslova iz svoje nadležnosti.

Rožaje je po broju stanovnika druga po veličini opština na sjeveru države, a na opterećenost suda i broj predmeta utiče i geografski položaj, na čijoj se teritoriji nalaze tri granična prelaza.

U tom sudu, ocjenio je Mujević, već dvije godine upražnjena su tri sudijska mjesta, pa sudijsku funkciju obavljaju predsjednik suda i jedan sudija.

“Imajući u obzir izvještaj o radu za 2023. godinu, može se zaključiti da su i ove, kao i prethodne godine, ostvareni izuzetni rezultati – kako u pogledu kvantiteta, tako i u pogledu kvaliteta”.

Objasnio je da u toku 2023. godine, nije bilo kontrolnih zahtjeva, odnosno zahtjeva za ubrzanje sudskog postupka, kao ni pritužbi na rad nosilaca pravosudne funkcije i osnovanih zahtjeva za izuzeće sudija u postupanju u predmetima kojima su bili zaduženi: “Što sve ukazuje da je ovaj sud postupao zakonito i ažurno”.

“Dakle, kada se sumiraju sveukupni rezultati koje je ovaj sud ostvario u 2023. godini, da se zaključiti da su, kako sudije, tako i svi zaposleni u sudu ispoljili profesionalan odnos prema radu, požrtvovanost i stručnost u obavljanju poslova, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata”, kazao je predsjednik suda Mujević.

Naveo je da su do sada, kao i u prethodnoj godini, preduzete sve aktivnosti kako bi se očuvali ključni principi sudske vlasti, a sve sa ciljem davanja doprinosa jačanju vladavine prava i usklađivanju nacionalne sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, uz napomenu da sudije tog suda i pored predanog dugogodišnjeg staža i rezultata nemaju riješeno stambeno pitanje.

227 predmeta iznosio je prosječni mjesečni priliv predmeta, pa su sudije prosječno bile opterećene sa po 1.844 predmeta. Uprkos svemu, Osnovni sud u Rožajama bilježi odlične rezultate i pored manjka sudija, neriješenog stambenog pitanja, smanjenog broj službenika i namještenika, ali i manjka novca

Možda ne bude ni para za plate

Rožajski sud, ipak je tokom prošle i pretprošle godine imao je određene poteškoće u funkcinisanju.

“Naime, u ovom sudu od početka marta 2022. godine, sve do danas sudijsku funkciju obavlja predsjednik suda i jedan sudija, a važećom odlukom o broju sudija određeno je da sudijsku finkciju obavlja predsjednik suda i četiri sudije, dok je ranije u ovom sudu radilo šest sudija i predsjednik suda, što smatram optimalnim brojem sudija, s obzirom na broj predmeta, koje je ovaj sud svake godine ima u radu”, rekao je Mujević.

Ona je kazao i da je potrebno povećati broj službenika i namještenika, jer su u sudu važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji je zatekao prilikom dolaska na mjesto predsjednika suda, utvrđena radna mjesta za dva savjetnika, 17 službenika i jednog namještenika: “Što je nedovoljno za ažurno obavljanje poslova, imajući u vidu broj predmeta u radu, kao i Pravilnik o orijentacionim mjerilim za određivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu”.

“Ovo zbog razloga, jer su neki od službenika zbog nedovoljnog broja izvršilaca raspoređeni na dva ili tri referata”, kazao je on.

Kao problem ističe i to što su, budžetom za 2024. godinu, ovom sudu predviđena sredstva u iznosu koji nije dovoljan za nesmetano funkcionisanje, jer je odobreni iznos začajno manji u odnosu na iznos, koji je planiran od strane predsjednika suda.

Tvrdi da zbog toga nije isključeno da i ove godine, kao što je to bio slučaj prethodne godine, ovaj sud ne bude imao dovoljno sredstava za isplatu zarada zaposlenim.

“Smatram da je naprijed navedeno potrebno riješiti u narednom peirodu, kako bi ovaj sud nastavio da nesmetano funkcioniše i ostvaruje izuzetne rezultate, po čemu je prepoznat”, zaključio je Mujević.