Neuropsihijatar Alija Sutović o posljedicama i psihičkom stanju ljudi za vrijeme pandemije

0
1640

Hoće li stresovi kojima smo izloženi u ovo doba pandemije korona virusa ostaviti traga na nama? Kako se u sadašnjoj situaciji ponašaju ljudi koji su već ranije imali ozbiljnih i hroničnih psihičkih problema? Je li se njihova situacija dodatno pogoršala? Na ova pitanja u video prilogu odgovara profesor doktor Alija Sutović, neuropsihijatr.

Ko je Alija Sutović?

Rođen 1956. godine u Rožajama (Crna Gora). U rodnom mjestu završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je studirao i završio u Sarajevu (1975-1981.). Od 1985. godine specijalizira neuropsihijatriju, i to jedan dio u Tuzli a drugi dio na KBC Rebro u Zagrebu, gdje je položio specijalistički ispit (1988.).

Tokom specijalizacije u Tuzli pohađao i završio dvogodišnji postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Tokom specijalizacije u Zagrebu pohađao i završio dvogodišnji postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, iz oblasti Forenzičke psihijatrije, na KPB Vrapče. Kao specijalist neuropsihijatar radi na Klinici za psihijatriju u Tuzli od 1985. Magistrirao je 1996., a doktorsku disertaciju odbranio 2001. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

2002. godine izabran u zvanje docenta na Katedri za neuropsihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a 2007. izabran u zvanje vanrednog profesora za predmet Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. Na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla na dužnosti Šefa Odjeljenja za kliničku psihijatriju.

Od 2006. Godine je šef Katedre za psihijatriju sa medicinskom psihologijom na Medicinsom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Voditelj je nastave i na predmetu Mentalno zdravlje u zajednici na Zdravstvenom studiju.

2015. godine izabran u trajno zvanje redovnog profesora. Predavač na izbornom predmetu Psihologija komunikacije kao i Psihijatrije za redovne i vanredne studente Visoke zdravstvene škole. Predavač na predmetu Tretman ovisnika na Edukacijskorehabilitacijskom fakultetu, kao i predmeta Socijalna psihijatrija na Filozofskom fakultetu (Studij socijalnog rada) Univerziteta u Tuzli.

Od školske 2007/08 godine predaje Sudsku psihijatriju u okviru predmeta Sudska medicina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Sarajevu, a od 2009. uvodi novi izborni predmet na Medicinskom fakultetu (Psihopatologija svakodnevnog života) i participira u realizaciji izbornog predmeta Koža i psiha.

Završio je edukaciju iz grupne analize, u organizaciji Instituta za grupnu analizu Zagreb, te stekao zvanje Grupni terapeut. Do sada je objavio oko 70 stručnih i naučnih publikacija u domaćim i stranim časopisima. Sudjelovao na više desetina stručnih i naučnih skupova iz oblasti psihijatrije u regiji, Evropi i svijetu. Bio pozvani predavač na oko trideset stručnih skupova.

Bio mentor dva odbranjena magistarska rada i jedne doktorske disertacije. Autor je jedne monografije i više poglavlja u domaćm i međunarodnim knjigama i udžbenicima.

Oženjen je i ima troje djece. Govori bosanski i engleski jezik. Spektar stručnog i naučnog interesovanja: klinička psihijatrija, psihofarmakoterapija, grupna analiza, psihologija i psihijatrija traume, forenzička psihijatrija.